Wciąż młodzi i aktywni

                     

 

WCIĄŻ MŁODZI I AKTYWNI (woj. śląskie)
„Człowiek uczy się przez całe życie”

 

Wraz z szybkim postępem naukowo-technicznym rosną także wymagania stawiane przed pracownikami. Jest to wyzwanie nie tylko dla osób, które dopiero wkraczają na rynek pracy, ale przede wszystkim dla tych, którzy już na nim funkcjonują, bowiem tylko nieustanne podnoszenie kwalifikacji oraz rozwój kompetencji stanowi gwarancję utrzymania się na rynku pracy. Zatem doszkalanie się przez całe życie, szczególnie w wieku dojrzałym, jest szczególną kwestią dla pozostania aktywnym zawodowo. Zgodnie z koncepcją Life Long Learning, ogłoszoną przez Unię Europejską w 2000r, zapraszamy osoby w wieku powyżej 50 lat do uczestnictwa w BEZPŁATNYCH szkoleniach z zakresu języka angielskiego, obsługi komputera oraz rozwoju osobistego.

IDEA:

Główną ideą projektu „Wciąż młodzi i aktywni” o nr POKL.08.01.01-24-474/11 jest wzrost kwalifikacji osób po 50 r.ż., zamieszkałych i zatrudnionych na terenie woj. śląskiego z zakresu znajomości języka angielskiego, podstawowej obsługi komputera, a także poprawy umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz podniesienia świadomości posiadanych kompetencji.

FINANSOWANIE:

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Dzięki 100% finansowaniu uczestnicy wezmą udział w szkoleniach całkowicie BEZPŁATNIE!

ADRESACI:

Projekt skierowany jest do osób w wieku 50+, które mieszkają na terenie woj. śląskiego i są pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w woj. śląskim, posiadającymi maksymalnie średnie wykształcenie lub zdezaktualizowane kwalifikacje.

PROGRAM PROJEKTU:

Projekt „Wciąż młodzi i aktywni” realizowany jest przez Europrofes Sp. z o.o. na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.01.01-24-474/11-00, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.

LOKALIZACJA SZKOLEŃ:

Szkolenia będą realizowane na terenie województwa śląskiego.

PRZEBIEG SZKOLEŃ:

Kurs obejmie 3 bloki:
I. Kurs języka angielskiego (60h)
Poznanie uniwersalnego słownictwa wykorzystywanego w pracy zawodowej, dialogi w miejscach publicznych, opisywanie sytuacji, udzielanie wskazówek oraz instrukcji, zapoznanie z gramatyką. Kurs językowy będzie realizowany na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Zakwalifikowanie na poziom rozszerzony nastąpi po osiągnięciu minimum punktowego wypełnianianego testu językowego.
II. Podstawy obsługi komputera i korzystania z Internetu (24h)
Obsługa komputera, obsługa edytora tekstów MS Word , podstawy arkusza kalkulacyjnego MS Excel, poruszanie się w środowisku Internetowym, obsługa poczty elektronicznej.
III. „Jak odnaleźć się na rynku pracy” (20h)
Metody poszukiwania pracy w kraju i zagranicą, zasady pisania aplikacji, zasady przygotowania i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, komunikatywność. Dodatkowo każdy uczestnik zostanie objęty wsparciem w postaci indywidualnej sesji coachingowej (2h) Kurs realizowany będzie w trybie „weekendowym” oraz „w tygodniu”.

METODYKA:

Szkolenia realizowane będą metodą warsztatowo-prezentacyjną, gdzie elementy prezentacji przeplatane będą case’ami oraz ćwiczeniami służącymi utrwaleniu wiedzy. Podczas warsztatów wykorzystywane będą zróżnicowane techniki wizualizacji przedstawianego materiału (np. rzutniki, flip chart’s, filmy video). Wszyscy uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych, których zadaniem będzie zarówno ułatwienie pracy podczas szkolenia, jak i zapewnienie możliwości łatwego powrotu i przypomnienia omawianych zagadnień.

REKRUTACJA:

Rekrutacja będzie trwała od I.2013-III.2014r Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego (z deklaracją uczestnictwa i zaznaczeniem preferowanego poziomu kursu językowego)i dostarczenie go do biura projektu scanem, faxem, pocztą tradycyjną lub osobiście. Ponadto należy spełnić warunki:
-zatrudnienia,
-zamieszkania/pracy na terenie woj. śląskiego,
-wiek 50+
Ukończenie kursu (min. 80% frekwencja) upoważnia do otrzymania zaświadczenia ukończenia kursu. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą mieć kobiety do momentu zapełnienia 80% miejsc szkoleniowych! Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, zgodnie z warunkami jawnymi i jednakowymi dla wszystkich uczestników, uwzględniającymi kryteria strategiczne projektu, w oparciu o dokumenty rekrutacyjne. Zapoznaj się z REGULAMINEM UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

CZAS TRWANIA:

01.01.2013- 30.06.2014

POMOC ORAZ DODATKOWE PYTANIA

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń oraz pomoc w wypełnianiu dokumentów szkoleniowych mogą Państwo uzyskać bezpośrednio u naszych pracowników:

Katarzyna Wojciechowska
e-mail: k.wojciechowska@europrofes.pl
Kinga Korab
e-mail: k.korab@europrofes.pl
Tel: 32 440 17 17

Strona Główna    .    O nas    .    Szkolenia    .    Klienci    .    Korzyści    .    Lokalizacja